Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności

  Przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
 
 
W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej rozporządzeniem informujemy, że Administratorem podanych przez Pastwa danych osobowych jest:
Sklep muzyczny Gama Bożena Grochowska
62-500 Konin ul. Krzywa 6
NIP 665 000  67 89
 
Dane osobowe, przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, będą przetwarzane nie dłużej niż do upływu terminu po którym przedawniają się ewentualne roszczenia związane z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa będzie wynikać dłuższy okres. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umownym, a ich brak uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. W tym przypadku nie jest wymagana Pani/Pana zgoda a przetwarzanie danych osobowych gdyż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy". 
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Podanie danych
             Przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
 
jak i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak ich brak uniemożliwia otrzymywanie komunikacji marketingowej.
Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu chęci wycofania udzielonej zgody lub skorzystania z innych uprawień należy skontaktować się z Administratorem
 
Pisemnie :
Sklep muzyczny Gama
Bożena Grochowska
62-500 Konin ul. Krzywa 6
                                                    e-mail : gama@sklepgama.pl  
                                                          Tel. 63 242 98 02
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pani/Pana wpływające, w tym do profilowania.
Więcej informacji można znaleźć na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/138/273
 
             Przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO